Deh Kdep

Περιγραφή ΔΕΗ-ΚΔΕΠ

Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ) ανήκει στην Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε. Το ΚΔΕΠ στεγάζει το κέντρο ερευνών και τα κεντρικά εργαστήρια του ομίλου ΔΕΗ. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το ΚΔΕΠ περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήρια του, πιστοποιήσεις, έρευνες, έλεγχους στους χώρους των Μονάδων του Ομίλου ΔΕΗ, διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες, εφαρμογές και αναλύσεις, εξειδικευμένες συμβουλευτικές μελέτες και επιθεωρήσεις υλικών και εξοπλισμού για τον ποιοτικό έλεγχο υπαρχόντων και υπό αγορά υλικών και εξοπλισμού πάσης φύσεως εγκαταστάσεων. Η λειτουργία του ΚΔΕΠ δεν περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών μόνο της ΔΕΗ. Αντιθέτως, έχει επεκταθεί και ικανοποιεί ανάγκες υψηλού επιστημονικού επιπέδου και εξειδικευμένων απαιτήσεων στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα καθώς και στις Ελληνικές  βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Το ΚΔΕΠ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. Το ΚΔΕΠ διαθέτει 14 σύγχρονα εργαστήρια που εκτελούν πάνω από 500 δοκιμές σύμφωνα με Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα. Το ΚΔΕΠ απασχολεί υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό μαζί με τους ανάλογους τεχνίτες. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 12 μέλη του προσωπικού διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα στις φυσικές επιστήμες και στις επιστήμες μηχανικής με εκτεταμένη εμπειρία στην έρευνα. Τα 14 εργαστήρια χωρίζονται σε 4 ομάδες:

A. Ηλεκτρολογική Ομάδα. Περιλαμβάνει 4 εργαστήρια: Το εργαστήριο Μεγάλης Ισχύος, το εργαστήριο Υψηλή Τάσης και Διηλεκτρικών Δοκιμών, το εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Ελέγχων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων και το εργαστήριο Μετρολογίας.  

B. Ομάδα Μηχανικών και Μεταλλουργικών Δοκιμών. Περιλαμβάνει 3 εργαστήρια: Το εργαστήριο Μεταλλογραφίας, το εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής (εργαστήριο μη καταστροφικών ελέγχων) και το εργαστήριο Αντοχής Υλικών.

Γ. Ομάδα Χημείας. Περιλαμβάνει 3 εργαστήρια: Το εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας,  το εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος και Ειδικών Υλικών και το εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών.

Δ. Ομάδα Δομικών Εργαστηρίων που περιλαμβάνει 2 εργαστήρια: Το εργαστήριο Σκυροδέματος και το εργαστήριο Εδαφομηχανικής.

Τέλος υπάρχουν και 2 ανεξάρτητα εργαστήρια: το εργαστήριο ανύψωσης θερμοκρασίας και το εργαστήριο φωτομετρίας.

Η μητρική εταιρία ΔΕΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1950 και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό και πάροχο ηλεκτρισμού της Ελλάδας. Η εγκατεστημένη ισχύς είναι 12.500 ΜW και παράγει περί τις 35.000 GWh ετησίως (στοιχεία 2015). Διαθέτει 9 λιγνιτορυχεία, 15 κύριους θερμοηλεκτρικούς  σταθμούς (και πολλούς μικρότερους στα νησιά) που χρησιμοποιούν ως καύσιμο λιγνίτη, φυσικό αέριο και ντίζελ, 16 υδροηλεκτρικούς σταθμούς και πλήθος φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων. Απασχολεί 11,000 εργαζόμενους (μητρική εταιρία) και διαθέτει 7,5 εκατομμύρια συνδέσεις (που αντιστοιχούν σε 10 εκατομμύρια πελάτες). Ο ετήσιος τζίρος είναι περί τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ και το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται σε 17,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο όμιλος ΔΕΗ αποτελείται από την μητρική εταιρία και τις θυγατρικές ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
Σήμερα η ΔΕΗ προσδοκά να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις του ανταγωνισμού στο ενεργειακό τομέα με γνώμονα την αποδοτικότερη αξιοποίηση/εξοικονόμηση των διαθέσιμων εθνικών ενεργειακών πόρων (αποθέματα λιγνίτη) και την προστασία του περιβάλλοντος επιδιώκοντας να επιτυχεί δραστικές μειώσεις στις εκπομπές CO2 και NOX χωρίς να υποβαθμίσει την παραγωγική της ικανότητα. Η προτεινόμενη τεχνολογία LIGBIO-GASOFC θα συμβάλλει στις παραπάνω κατευθύνσεις αφού επιδιώκει την αποτελεσματικότερη χρήση των λιγνιτικών αποθεμάτων μαζί με στερεά βιοκαύσιμα και αστικά απορρίμματα σε διατάξεις μετατροπής ενέργειας υψηλής απόδοσης (SOFC/DCFC) και χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος (50% και 100% μείωση εκπομπών CO2 και ΝΟΧ, αντίστοιχα). Επιπλέον η συμμετοχή του ΚΔΕΠ-ΔΕΗ με το εξειδικευμένο προσωπικό και τον διαθέσιμο εξοπλισμό θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχή υλοποίηση του έργου αφού πολλές από τις τεχνικές χαρακτηρισμού των καυσίμων, καταλυτών, ηλεκτροδίων θα πραγματοποιηθούν στο ΚΔΕΠ, ενώ η εμπειρία του προσωπικού της θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση της τεχνικο-οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτίμησης των προτεινόμενων τεχνολογιών. 
Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα της ομάδας ΚΔΕΠ-ΔΕΗ:
Το ΚΔΕΠ/ΔΕΗ έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στο παρελθόν όπως τα  CAPSOL, CASTOR, CESAR, iCap (που σχετίζονται με δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα), το Green e-motion (ηλεκτροκίνηση), HiPER (πρόγραμμα αδρανειακής σύντηξης υδρογόνου για παραγωγή ηλεκτρισμού με χρήση ακτίνων laser) κλπ. Επί του παρόντος συμμετέχει στο πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 Creep UT (νέες μέθοδοι μη-καταστροφικών ελέγχων με χρήση υπερήχων) κλπ.