Αποτελέσματα

ΛΙΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ LIGBIO-GASOFC

Α. Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές

A1.    “The synergistic catalyst-carbonates effect on the direct bituminous coal fuel cell performance”, N. Kaklidis, R. Strandbakke, A. Arenillas, J.A. Menendez, M. Konsolakis, G.E. Marnellos. IJHE 2019, 44(20), 10033-10042 (IF = 5.816).

A2.    “Effect of olive kernel thermal treatment (torrefaction vs. slow pyrolysis on the physicochemical characteristics of as-prepared biochars” Athanasios Lampropoulos, Nikolaos Kaklidis, Angel J. Menéndez, Ana Arenillas, V. Binas, Costas Athanasiou, Michalis Konsolakis, George E. Marnellos., IJHE 2020, 46, 57 (IF = 5.816).

A3.    “Steam gasification of Greek lignite and its chars by co-feeding CO2 toward syngas production with an adjustable H2/CO ratio”. Athanasios Lampropoulos, V. Binas, Michalis Konsolakis, George E. Marnellos., IJHE 2021, 46, 56 (IF = 5.816).

A4.    “CO2 Gasification Reactivity and Syngas Production of Greek Lignite Coal and Ex-Situ Produced Chars under Non-Isothermal and Isothermal Conditions:Structure-Performance Relationships” Athanasios Lampropoulos, Vassilios D. Binas, Leila Zouridi, Costas Athanasiou, Miguel A. Montes-Morán, J. Angel Menéndez, Michalis Konsolakis and George E. Marnellos M. Energies 2022, 15, 3 (IF = 3.004).

Α5.    “Advances in inkjet-printed Solid Oxide Fuel Cells” Leila Zouridi, Ioannis Garagounis, Anastasios Vourros, George Marnellos, Vassilios Binas. Advanced Materials Technologies 2022, Article Nr 2101491 (IF= 7.848).

A6.    “Enhanced efficiency of inkjet printed LSM-YSZ thin film cathode symmetrical fuel cell” M. Charalambakis, L. Zouridi, J. Garagounis, G. E. Marnellos, V. Binas. Under preparation

 

Β. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων με Κριτές

B1.    “Effect of Greek lignite pyrolysis protocols on the physicochemical properties and gasification reactivity of as-produced chars”, Nikolaos Kaklidis, Athanasios Lampropoulos, Eleni Papista, Vassilios Binas, Michalis Konsolakis, George E. Marnellos. ICH2P, Cluz, Romania, May 2019

Β2.    Inkjet printed oxide electrode films for solid oxide fuel cell fabrication – Part I: Ink development“; L. Zouridi, I. Toutoudaki, G. Kiriakidis, G. Marnelos, V. Binas. Poster presentation at EMRS Spring Meeting 2019, Symposium O: Synthesis, processing and characterization of nanoscale multi-functional oxide films VII, Nice, France, 29 May, 2019.

B3.    “Effect of olive kernel thermal treatment on the physicochemical characteristics and the gasification reactivity of as-prepared chars”, Nikolaos Kaklidis, Athanasios Lampropoulos, Eleni Papista, Angel J. Menéndez, Ana Arenillas, Costas Athanasiou, Michalis Konsolakis, George E. Marnellos. World Hydrogen Energy Conference (WHEC2020), Istanbul, Turkey, July 2020.

B4.    “CO2 gasification of olive kernel fuel: Effect of fuel thermal treatment and carbonates addition on syngas production”, Athanasios Lampropoulos, Miguel A. Montes-Morán,  J. Angel Menendez, Vassileios Binas, Michalis Konsolakis, Georgios E. Marnellos. EUBCE 2021 – European Biomass Conference & Exhibition, April 26-29, 2021.

B5.    “Effect of Greek lignite pyrolysis protocols on the physicochemical properties and syngas production through gasification process of as-produced chars”, Nikolaos Kaklidis, Athanasios Lampropoulos, Eleni Papista, Vassilios Binas, Michalis Konsolakis, George E. Marnellos. 7th International Symposium on Gasification and Its Application (ISGA7- On-line conference) September 27-30, 2021.

 

Γ. Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Εθνικών Επιστημονικών Συνεδρίων με Κριτές

Γ1.     “Αεριοποίηση εξανθρακωμάτων ελαιοπυρήνα προς παραγωγή αερίου σύνθεσης με χρήση CO2 ή Η2Ο ως μέσων αεριοποίησης”, Ν. Κακλίδης, Μ. Λυκάκη, Μ. Κονσολάκης, Γ.Ε. Μαρνέλλος. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Κατάλυσης, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβριου, 2018.

Γ2.     «Επίδραση των συνθηκών πυρόλυσης ελληνικού λιγνίτη στις φυσικοχημικές ιδιότητες και στην ενεργότητα αεριοποίησης των παραγόμενων εξανθρακωμάτων», Α. Λαμπρόπουλος, Ν. Κακλίδης, Ε. Πάπιστα, Β. Μπίνας, Μ. Λυκάκη, Μ. Κονσολάκης, Γ.Ε. Μαρνέλλος., 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου, 2019.

Γ3.     «Ενεργειακή αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων σε κυωέλη καυσίμου άμεσης τροφοδοσίας άνθρακα με εσωτερική καταλυτική αεριοποίηση», Ν. Κακλίδης, Ε. Πάπιστα, Α. Λαμπρόπουλος, Γ. Βαρβούτης, Κ. Αθανασίου, Μ. Κονσολάκης και Γ.Ε. Μαρνέλλος,  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου, 2019. Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας στη θεματική περιοχή «Ενέργεια».

Γ4.     «Αεριοποίηση ελληνικού λιγνίτη με χρήση υδρατμών προς παραγωγή αερίου σύνθεσης με μεταβλητή αναλογία H2/CO», Λαμπρόπουλος Α., Μπίνας Β., Νταλαούτη Α., Σταματάκης Κ., Κονσολάκης Μ., Μαρνέλλος Γ.Ε.),  1ο Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων, Κοζάνη (διαδικτυακά), 26-28 Φεβρουαρίου, 2021.

Γ5.     «Επίδραση της θερμικής επεξεργασίας και της προσθήκης καταλύτη κατά την αεριοποίηση ελληνικού λιγνίτη και ελαιοπυρήνα υπό ατμόσφαιρα CO2», Α. Λαμπρόπουλος, Π. Πασχάλη, Β.Χρυσικός, Μ. Κονσολάκης, Γ.Ε. Μαρνέλλος, 12ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες μορφές ενέργειας, Θεσαλλονίκη, Απρίλιος 2021

Γ6.     “Development and study of physicochemical properties of commercial cathode electrode ink for printable SOFC fuel cells using ink spray technique” L. Zouridi, M. Charalampakis, E. Georgiopoulos, K. Andreouli, G. Ε.Marnellos, V. Binas, 1st digital symposium of young scientists in the field of “Mineral Resources-Environment-Chemical Engineering”, CHEMOP, Digital Meeting in Greek; February 2021

Γ7.     “Εκτυπώσιμα συμμετρικά καθοδικά ηλεκτρόδια κυψελών καυσίμων SOFC με χρήση της τεχνικής ψεκασμού μελάνης”, M. Charalampakis, L. Zouridi, I. Garagounis, A. Vouros, G. Ε. Marnellos, V. Binas, 1st digital symposium of young scientists in the field of “Mineral Resources-Environment-Chemical Engineering”, CHEMOP, Digital Meeting in Greek; February 2021.

 

Δ. Μεταπτυχιακές και Διπλωματικές εργασίες

Δ1.    Thesis Title: “Study of anode and cathode materials suspensions towards printed solid oxide fuel cells” Thesis for the Master of Science (MSc Thesis) of Leila Zouridi, Three-member committee: A. Mitraki, G.E. Marnellos, C. Stoumpos, and supervisor V. Binas, University of Crete, Department of Materials Science and Technology, Heraklion September 2019.

          link: https://elocus.lib.uoc.gr/dlib/9/b/7/metadata-dlib-1572509580-919891-20492.tkl

Δ2.    Thesis Title: “Additive Manufacturing of metal oxides for environmental and energy applications” Bachelor Thesis (Bsc Thesis) of Eirini Toutoudaki, Supervisor V. Binas, University of Crete, Department of Physics, Heraklion 2019

Δ3.    Μεταπτυχιακή Εργασία: “Αεριοποίηση πυρηνόξυλου προς αέριο σύνθεσης με χρήση H2O ως μέσου αεριοποίησης” του κ. Θεοδωρίδη Γεωργίου στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2020.

Δ4.    Μεταπτυχιακή Εργασία: “Αεριοποίηση του λιγνίτη και των παραγόμενων εξανθρακωμάτων του: Η επίδραση του μέσου αεριοποίησης” του κ. Χαράλαμπου Ρογδάκη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Τεχνολογίες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2020.

Δ5.    Διπλωματική Εργασία: “Ανάπτυξη αποδοτικών καταλυτικών συστημάτων για την καταλυτική αεριοποίηση βιοκαυσίμων” του κου Α.Ι. Γκούτζιου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2020.

Δ6.    Διπλωματική Εργασία: “Αεριοποίηση Ελληνικού λιγνίτη: Μελέτη της επίδρασης του μέσου αεριοποίησης και της συγκέντρωσής του στην απόδοση της διεργασίας” του κου Ε. Καλούδη στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2020.

Δ7.    Διπλωματική Εργασία: “Καταλυτικά υποβοηθούμενη αεριοποίηση Ελληνικού λιγνίτη και ελαιοπυρήνα με CO2 ως μέσο αεριοποίησης” του κου Χ. Χρισκού στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2021.

Δ8.    Διπλωματική Εργασία: “Μελέτη της αεριοποίησης πρωτογενών και θερμικά επεξεργασμένων δειγμάτων λιγνίτη και ελαιοπυρήνα με χρήση διοξειδίου του άνθρακα ως μέσο αεριοποίησης” της κας Π. Πασχάλη στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2021.

 

Ε. Διδακτορικές Διατριβές

Ε1.     “Comparative analysis of lignite, olive kernel and as-produced chars gasification: Effect of gasifying agent, thermal treatment temperature and catalysts addition” Ph.D. Thesis of Athanasios Lampropoulos at the Department of Mechanical Engineering, University of Western Macedonia. Expected to be submitted on September 2022.

 

ΣΤ. Προσκεκλημένες Ομιλίες

ΣΤ1.   “Υδρογόνο & Κυψέλες Καυσίμου. Η περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Κοζάνης” Γ.Ε. Μαρνέλλος. Ημερίδα ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – Μια πόλη Υδρογόνου στο Νοτιότερο σημείο της Ευρώπης ; Προοπτικές για την Κρήτη και την Ελλάδα γενικότερα. Ιεράπετρα, 3 Νοεμβρίου 2018

ΣΤ2.   “Advanced Materials for printable electrochemical energy devices” V. Binas, National Hellenic Research Foundation, Invited lecture, 24 February 2022

 

Poster LIGBIO GASOFC 724x1024